Prace społeczno użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

            W dniu 17.03.2015r. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał porozumienie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu Danutą Plutecką w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i  Integracja(PAI). Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych   bez prawa do zasiłku oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym podpisanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.                                                                                                       
           W Programie bierze  udział   5 osób bezrobotnych wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. W miesiącu kwietniu i maju 2015r. prace porządkowe wokół placów zabaw, koszenie trawy, sprzątanie terenu przed i poza ogrodzeniem placówek oświatowych, segregacja odpadów, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego prowadzona jest w CRT w Radomierzycach, w szkołach podstawowych w Łagowie, Trójcy i Żarskiej Wsi. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje, że dnia 15 kwietnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

będzie czynny do godziny 14.45.


REGULAMIN  KONKURSU POETYCKIEGO

 

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum Gminy Zgorzelec do udziału w  konkursie poetyckim na wiersz  pod hasłem ,,Bliżej siebie – dalej od nałogów”.

 

1.      Cele konkursu:

 • promowanie profilaktyki uzależnień,
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw kreatywnych,

 

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych ,
 • II kategoria - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
 • III kategoria – uczniowie gimnazjum.

 

3. Forma wiersza:

 • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść – zgodna z tematem konkursu: styl życia wolny od nałogów i przemocy (bez narkotyków, bez alkoholu, bez papierosów, bez dopalaczy, bez przemocy).
 • praca musi zawierać minimum 6 wersów,
 • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego lub napisane ręcznie,
 •  prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Najlepsze prace, wyłonione w etapie szkolnym, należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, do 8 maja 2015r.

Każda szkoła może zgłosić 6 prac.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji podczas uroczystości wręczenia nagród.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

 

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu.

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl i www.gmina.zgorzelec.pl.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3.  Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl i www.gmina.zgorzelec.pl.

 

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

informuje, że dnia 3 kwietnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

będzie czynny do godziny 13:00.

 


Spotkanie profilaktyczne w Osieku Łużyckim zorganizowane w ramach realizacji programu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

 

            Dnia 20.03.2015r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim odbyło się spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy. Zostało zorganizowane w ramach realizacji programu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Spotkanie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji Pan Daniel Kuriata oraz Pani Ewa Wojteczek i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Chudzik.

Zaprezentowano dzieciom film edukacyjny, przeprowadzono mini wykład oraz dyskusję
i quiz z udziałem uczniów. Poruszono problematykę przemocy w rodzinie i szkole oraz powszechne zjawisko cyberprzemocy.

Zaangażowanie dzieci zostało nagrodzone przez funkcjonariuszy w formie drobnych upominków.

 

             

   


 


GOPS/ II/381/2015                                                                                                          Zgorzelec, 11.02.2015 r.

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

OGŁASZA III NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

w   pełnym   wymiarze   czasu   pracy


1. Kandydat biorący udział w naborze powinien spełniać następujące wymagania:

- posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, tj. w szczególności spełniać wymagania określone w art.  116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub 
-  do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika  socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- nieposzlakowaną opinie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
- obywatelstwo polskie,
- prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ustawy  z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu  rodziny i pieczy zastępczej,

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność pracy  w  zespole,
- samodzielność, zaangażowanie, obowiązkowość, kreatywność,
- dyspozycyjność, 
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

- praca socjalna,
- dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebującym,
- pobudzanie do społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
- realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV) ,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okresie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelcu lub drogą pocztową na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach  z adnotacją: „III Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 25 lutego 2015 r.  do godziny 14.00 (decyduje data wpływu dokumentacji).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2015 r. o godzinie 14.30 w siedzibie tut. Ośrodka. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w z Zgorzelcu – tel. (075) 77 52 667 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Bogumiła Hamielec

 


„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

 

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego informuje,
że w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
akcja jest skierowana do wszystkich osób pragnących uzyskać informacje dotyczące ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Zgodnie z założeniami akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły w tym czasie skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prokuratorów.

Pomocy będą udzielać prokuratorzy Prokuratury Rejonowej

w Zgorzelcu w godz. od 10,00 do 15,00

w Prokuraturze Rejonowej przy ul. Poniatowskiego 2.

Pomocy będą udzielać również pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w dniach 23-27 lutego 2015r. w godz. 9,00-14,00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy
ul. T. Kościuszki 70.


Serdecznie zapraszamy

 

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje, że dnia 5 stycznia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

będzie czynny do godziny 14:00.

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje,
że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w dniach 24 grudnia i 31 grudnia 2014 r.
będzie czynny do  godziny 12:00.

 


Uroczystość  Wigilijna

 

Tegoroczna uroczystość wigilijna odbyła się w dniu 10 grudnia 2014r. w Pałacu w Łagowie.

Na 24 wspólnym spotkaniu wigilijnym wzięło udział 143 osoby starsze, samotne i niepełnosprawne z terenu Gminy Zgorzelec. Uroczystość została zorganizowana przez władze naszej gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Tradycyjnie jak co roku przy płonących świecach i dźwiękach kolęd zebrani połamali się opłatkiem.

 

Świąteczne życzenia składali Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj i przewodniczący Rady Gminy Wojciech Dobrołowicz. W części artystycznej wystąpił zespół z Żarskiej Wsi KWIATOWIANKI.

 

    

 


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 

W dniu 2 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Nowa Szansa - Człowiek najlepsza inwestycja” w latach 2013-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na spotkanie został zaproszony Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj i Sekretarz Pan Marek Wolanin, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz uczestnicy projektu.

Dziękujemy Uczestnikom szkoleń za udział w projekcie. Dziękujemy także Trenerom za ich profesjonalizm i zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz życzliwość i wsparcie okazane swoim Kursantom.

Dziękujemy przede wszystkim Departamentowi EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dzięki któremu zrealizowaliśmy tak ważne przedsięwzięcie.

 

  

 


INFORMACJA

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2014/2015 oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu apeluje do mieszkańców gminy Zgorzelec o zwrócenie uwagi na trudną sytuację mieszkańców, którzy są szczególnie narażeni na skutki trudnych warunków atmosferycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu posiada rozeznanie sytuacji w środowisku gminnym, lecz mogą pojawić się nowe osoby, wymagające udzielenia wsparcia. Szczególnym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne.

Tegoroczne przygotowania służb społecznych do szczególnie trudnego okresu zimowego i wyczulenie nas wszystkich na trudny los ludzi potrzebujących pomocy. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom zareagować na czas i przyjść z pomocą.

Każdą informację o takich osobach potrzebujących pomocy należy przekazywać odpowiednim służbom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

59-900 Zgorzelec

Ul. T. Kościuszki 70

tel. 75 77 52 667

www.gopszgorzelec@wp.pl


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu


informuje, że dnia 10 listopada 2014 r.


Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu


będzie nieczynny.
 


OFERTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH POSIADAJĄCYCH
GMINNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+

 

 1. Dostęp do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach z zastosowaniem zniżek w wysokości 50%.
 2. Korzystanie z usług Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie z zastosowaniem zniżki w wysokości 50%.
 3. Korzystanie z Publicznego Przedszkola KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.
 4. Korzystanie z Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.
 5. Korzystanie ze zwrotów za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne,) w wysokości 50%.

1) Zwroty będą dokonywane na podstawie czytelnych kserokopii tych biletów( miesięcznych lub kwartalnych) lub faktury VAT, dostarczonych do Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec do 15-ego dnia miesiąca (w przypadku biletów miesięcznych) lub do 15-ego dnia miesiąca ostatniego kwartału (w przypadku biletów kwartalnych).

2) Refundacja za bilety w wysokości 50% będzie dokonana w formie bezgotówkowej do końca danego miesiąca na podany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Programu)”;

 1. Umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania ze zwrotów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom tzn.:

1) szczepienie przeciwko pneumokokom w wysokości 20%.

2) szczepienie przeciwko meningokokom w wysokości 20%.

Refundacja kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej faktury VAT (do 15 dnia każdego miesiąca) wystawionej na rodzica w formie bezgotówkowej do końca miesiąca na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Programu)”;

 1. Zniżka w wysokości 50% przy opłatach za najem mieszkania komunalnego. Zniżka zostanie naliczona po zgłoszeniu się do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Zgorzelec.

 

 1. „Refundacja w wysokości 20 % kosztów zakupu do 2 ton węgla opałowego lub 3 m³ drzewa w sezonie grzewczym w dowolnym składzie opału. Zwrot kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej faktury VAT (do 15 dnia każdego miesiąca) wystawionej na rodzica w formie bezgotówkowej do końca danego miesiąca na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego (treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Programu)”.
 2. Korzystanie z gminnej oferty wypoczynku wyjazdowego z zastosowaniem 80% zniżki. W celu uzyskania zniżki należy zgłosić akces skorzystania z oferty wypoczynku w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy w terminie do 15 marca roku, w którym dziecko ma skorzystać z wypoczynku wyjazdowego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Zgorzelec, dnia ……………… r.

 

Nazwisko i imię rodzica:……………………………………….…………………….

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………..……………...

Numer „Karty Dużej Rodziny 3+” ……………………………..………………

 

OŚWIADCZENIE

 

 1. Wyrażam zgodę na wypłatę refundacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w wysokości 50% ceny za zakup biletów okresowych komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne,) w ramach Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Zgorzelec – „Karta Dużej Rodziny 3+”.

 

Moje konto bankowe:

 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………….              Nazwa banku

………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

          Numer

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30