Fundusz alimentacyjny

Dnia 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji  nazwanych przez ustawodawcę „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego” oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawa ta,  określana  mianem ustawy przywracającej fundusz alimentacyjny, nie stanowi jednak funduszu alimentacyjnego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jak to było w poprzedniej ustawie o Funduszu alimentacyjnym z 1974 realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przenosi wiele przepisów z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wprowadza także nowe korzystniejsze przepisy. 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia  25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko, które ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności – bezterminowo.

Ponadto o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się nie tylko rodzice samotnie wychowujący dzieci, ale również ci, którzy zawarli  związek małżeński lub żyją w konkubinacie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FA wraz z wymaganymi dokumentami składa się bezpośrednio w GOPS. 
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów nie więcej jednak niż  500 zł na każde dziecko. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi. Oznacza to, że dłużnik musi zwrócić wypłacone świadczenia wraz z odsetkami, które naliczane są do dnia spłaty należności.

UWAGA ! - Pełnoletnie osoby uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które mają dziecko, mogą otrzymywać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 
O niezgodności z konstytucją art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), który wykluczał przyznanie tym osobom świadczeń, orzekł 23 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 5/10). Wyrok został opublikowany 6 grudnia 2010r. w Dz. U Nr  229 poz.1504.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

UWAGA ! - prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ustalane jest na okres świadczeniowy od dnia 1 października  do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc październik następuje do dnia  31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa świadczeń  z funduszu alimentacyjnego rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc październik  następuje do dnia 30 listopada.

Informację na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie ( 75 77 52 667) lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
 

Kwoty uzyskane z egzekucji od dłużników alimentacyjnych (20% -gmina dłużnika) przekazywana na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zgorzelec:
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze
40 2030 0045 1110 0000 0189 7190

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30