III Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

GOPS/ II/381/2015                                                                                                          Zgorzelec, 11.02.2015 r.

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

OGŁASZA III NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

w   pełnym   wymiarze   czasu   pracy


1. Kandydat biorący udział w naborze powinien spełniać następujące wymagania:

- posiadać uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, tj. w szczególności spełniać wymagania określone w art.  116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub 
-  do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika  socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- nieposzlakowaną opinie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
- obywatelstwo polskie,
- prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ustawy  z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu  rodziny i pieczy zastępczej,

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność pracy  w  zespole,
- samodzielność, zaangażowanie, obowiązkowość, kreatywność,
- dyspozycyjność, 
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

- praca socjalna,
- dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebującym,
- pobudzanie do społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
- realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV) ,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okresie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
 

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelcu lub drogą pocztową na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach  
z adnotacją: „III Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 25 lutego 2015 r.   do godziny 14.00 (decyduje data wpływu dokumentacji).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2015 r. o godzinie 14.30 w siedzibie tut. Ośrodka. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w z Zgorzelcu – tel. (075) 77 52 667 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Bogumiła Hamielec

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30