KONKURS POETYCKI

 

REGULAMIN  KONKURSU POETYCKIEGO

 

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum Gminy Zgorzelec do udziału w  konkursie poetyckim na wiersz  pod hasłem ,,Bliżej siebie – dalej od nałogów”.

 

1.      Cele konkursu:

 • promowanie profilaktyki uzależnień,
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw kreatywnych,

 

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych ,
 • II kategoria - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
 • III kategoria – uczniowie gimnazjum.

 

3. Forma wiersza:

 • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść – zgodna z tematem konkursu: styl życia wolny od nałogów i przemocy (bez narkotyków, bez alkoholu, bez papierosów, bez dopalaczy, bez przemocy).
 • praca musi zawierać minimum 6 wersów,
 • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego lub napisane ręcznie,
 •  prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.

 

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Najlepsze prace, wyłonione w etapie szkolnym, należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, do 8 maja 2015r.

Każda szkoła może zgłosić 6 prac.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji podczas uroczystości wręczenia nagród.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

 

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu.

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl i www.gmina.zgorzelec.pl.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3.  Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl i www.gmina.zgorzelec.pl.

 


Załączniki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30