Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  kolejny rok realizuje projekt unijny
w ramach:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Tytuł projektu – Nowa Szansa – inicjatywa na rzecz integracji społeczno – zawodowej osób z terenu gminy Zgorzelec.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania przez  27 osób, w tym czterech osób niepełnosprawnych (10 kobiet i 17 mężczyzn), większego poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, nabywania umiejętności zawodowych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe realizowanego projektu to:

  • poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnianie form aktywnej integracji w celu zwiększenia szans na rynku pracy,
  • ograniczenie skutków bezrobocia poprzez kompleksowe wsparcie, podniesienie samooceny i wiary w siebie, wyposażenie w wiarę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego,
  • przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny,
  • przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy,
  • kształtowania poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

Rekrutację uczestników przeprowadzą pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej. Wyłonione osoby podpiszą kontrakt socjalny.

Kursy i szkolenia:

W ramach kontraktu socjalnego realizowane zostaną instrumenty aktywnej integracji takie jak:

  • kurs prawa jazdy kat. B i kat. C wraz z kwalifikacją wstępną,
  • kurs magazyniera z podstawą obsługi komputera,
  • kurs opiekunki do dziecka.
  • Dla uczestników zostanie zorganizowana terapia psychologiczna oraz poradnictwo indywidualne i grupowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu otrzyma dofinansowanie na lata 2013-2014 ze środków unijnych w wysokości  po 132 430,00 złotych, dodatkowo wkład własny Gminy Zgorzelec wynosi 15% (po 23 370,00 zł).

Skład zespołu zarządzającego projektem:

Koordynator - Bogumiła Hamielec
Asystent Koordynatora - Iwona Antoniszyn
Główna Księgowa - Bożena Jursza
Pracownicy socjalni: Edyta Radziszewska, Justyna Swacha-Furmaniak, Justyna Wojtukiewicz.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30