ZARZĄDZENIE NR 1/POKL/ 2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej dokonującej oceny ofert dotyczących zamieszczonego ogłoszenia
o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w Projekcie Systemowym p.n.:
„Nowa Szansa’’ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i Zakładowego Planu Kont stosowanych przy realizacji projektów
z udziałem środków pochodzących z dotacji rozwojowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30