Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.
„Rodzina bez przemocy - to możliwe”.

W dniu 3 kwietnia 2014r. podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Zastępca Wójta Pan Piotr Machaj wręczył nagrody  i złożył serdeczne gratulacje dla zwycięzców konkursu plastycznego szkół podstawowych z terenu gminy Zgorzelec pt. „Rodzina bez przemocy - to możliwe”.

Do konkursu przesłano 29 prac plastycznych:

 • 6 prac ze Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych z Trójcy,
 • 8 prac ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Osieka Łużyckiego,
 • 7 prac ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z Żarskiej Wsi,
 • 8 prac ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej z Łagowa.

Na podium stanęli autorzy trzech prac:

I miejsce Maciej Maciaszek; SP Łagów

II miejsce Żaneta Zdanowska; SP Trójca

III miejsce Michalina Cejnar; SP Osiek Łużycki

Dodatkowo wybrano trzy prace wyróżnione, których autorami są:

Maja Nowakowska; SP Żarska Wieś

Oktawia Ludkiewicz; SP Trójca

Joanna Misiukiewicz: SP Osiek Łużycki

Nagrody w postaci odtwarzacza mp4, słuchawek do telefonu SONY oraz nośnika danych USB zostały ufundowane przez sponsora

Pana Wojciecha Kuryło
właściciela firmy Skład Opału Jędrzychowice.

Miejsca wyróżnione otrzymały nagrody w postaci pluszowych „PolMisiów”, długopisów, odblasków rowerowych i innych gadżetów ufundowanych przez

Powiatową Komendę Policji w Zgorzelcu.

Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy serdecznie za wykonane prace pełne inwencji twórczych.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Bogumiła Hamielec

 

„Rodzina bez przemocy - to możliwe”

W dniu 04.03.2014r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łagowie została zorganizowana lekcja z zakresu przeciwdziałania przemocy dla młodzieży klas IV-VI.

Organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Spotkanie prowadzili Pani Bogumiła Hamielec – przewodnicząca ZI, Pani Edyta Radziszewska – zastępca przewodniczącej ZI, Pani Jadwiga Antonowicz – członek ZI oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji asp. Ewa Wojteczek oraz asp. Daniel Kuriata.

Głównym tematem lekcji była przemoc i agresja oraz moje poczucie bezpieczeństwa. Podczas zajęć wspólnie definiowano pojęcia: agresja, przemoc, złość, znęcanie się. Omawiano także źródła występowania agresji i przemocy oraz mechanizmy działające w grupie, w której występuje zjawisko dręczenia. Szeroko poruszony został temat cyberprzemocy, na którą najbardziej narażona jest dzisiejsza młodzież.

Po zakończeniu spotkania prowadzący zachęcili młodzież do wzięcia udziału w konkursie  plastycznym „Rodzina bez przemocy - to możliwe”.

 

 

    

Dyżury Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi dyżury codziennie w godzinach 10:00-14:00.

 

ul. Tadeusza Kościuszki 70

59-900 Zgorzelec

Tel. 75 77 52 667

email: gminnyZI@wp.pl

 

Porad i konsultacji bezpłatnie udzielają:

1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Bogumiła Hamielec

2. Pracownicy  socjalni – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

3. Prawnik

Zapewniamy:

 • pomoc,
 • poczucie zaufania,
 • wsparcie,
 • anonimowość,

Zakres usług świadczonych:

·         poradnictwo dla ofiar przemocy domowej,

·         przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy,

·         poradnictwo prawne po uprzednim umówieniu się telefonicznym,

·         prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób dotkniętych przemocą,

·         pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,

·         występowanie o pomoc materialną,

·         zabezpieczenie miejsca noclegowego (w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się ofiara).

·         rozmowy motywujące do leczenia z osobami uzależnionymi,

·         współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zapobiegania i skutkami przemocy domowej.

 

Zadaniem dyżurujących pracowników jest:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz socjalnych,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • prowadzenie informacji telefonicznej,
 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, prowadzonej wśród mieszkańców gminy Zgorzelec.

 

Celem prowadzonych dyżurów jest przede wszystkim:

·         zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy Zgorzelec w obszarze rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie.

·         zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

·         zmniejszenie poziomu bezradności osób dotkniętych przemocą domową będącymi mieszkańcami gminy Zgorzelec.

 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 Bogumiła Hamielec

 

 

Gminny konkurs pt.

„RODZINA BEZ PRZEMOCY – TO MOŻLIWE”

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Tadeusza Kościuszki 70 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Rodzina bez przemocy - to możliwe” uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu gminy Zgorzelec. Czas trwania konkursu to 10.02.2014r. -  25.03.2014r. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Serdecznie zapraszamy, dla najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody rzeczowe, nagrody niespodzianki i dyplomy.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Rodzina bez przemocy - to możliwe”.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym pt.

„Rodzina bez przemocy - to możliwe”.

§ 1

Organizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Tadeusza Kościuszki 70.

§ 2

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI  szkół podstawowych  z terenu gminy Zgorzelec.

2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne pt. „Rodzina bez przemocy - to możliwe”.

3. Prace  powinny być wykonane dowolną techniką w formacie A3.

4. Prace uczniów muszą zawierać na rewersie metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace plastyczne  należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w terminie do 25.03.2014r.

6.Pegagodzy  następnie przekażą prace uczniów do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego na adres 59-900 Zgorzelec ul. Kościuszki 70 do dnia 31.03.2014r.

7.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu nieodpłatnej, bezterminowej zgody na jej ekspozycję. Prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

8.Do przygotowanych prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem konkursu (załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego).

9.Po zakończonym konkursie na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl oraz na stronie internetowej www.gmina.zgorzelec.pl  zostaną opublikowane nagrodzone prace.

§ 3

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 15.04.2014r. na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl oraz www.gmina.zgorzelec.pl

§ 4

1. Fundatorem nagród jest sponsor Pan Wojciech Kuryło.

2. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni:

- I , II, III miejsce nagroda rzeczowa i dyplom,

- IV, V, VI miejsce nagroda niespodzianka i dyplom.

3. Nagrody zostaną wręczone w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu podczas obrad Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. O terminie posiedzenia obrad Zespołu Interdyscyplinarnego autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani przez pedagogów szkolnych.

§ 5

1. Naruszenie przez Uczestnika konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.

2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora.

załącznik do

REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Rodzina bez przemocy - to możliwe”

……………………………………………

                                                                                                                                             (miejscowość, data)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) dla potrzeb konkursu plastycznego                                         

„Rodzina bez przemocy - to możliwe” organizowanego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zgorzelcu.

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

                              …………………………………..…………                 

(czytelny podpis rodzica)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30