REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w Projekcie Systemowym p.n.: „Nowa Szansa’’ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30