UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  iż od 01.08.2014 r. 

·       Przyjmowanie i wydawanie wniosków o ustalenie prawa do: Świadczeń rodzinnych  i Świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

·       Wydawanie zaświadczeń  oraz  przyjmowanie interesantów
 

odbywa się w dniach: poniedziałek - czwartek
od  godz. 8.00 do godz. 15.00

 

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych jest nieczynny dla interesantów w piątki.

 

 

Do Działu Świadczeń Rodzinnych należą sprawy:
1. postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
2. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków pielęgnacyjnych,
3. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych  
    zasiłków opiekuńczych
4. zgłaszanie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych oraz naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne osób uprawnionych do świadczeń,
5. prowadzenia postępowania o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Przyjmowanie interesantów w godzinach od 8 do 15.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Wydawanie zaświadczeń. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – pokój nr 2.

Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł.

W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 623 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokości zasiłków rodzinnych wynosi:
77 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
106 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
115 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:
1.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł jednorazowo
2.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
3.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170 zł miesięcznie
4.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 60 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 80 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia) 
5.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo
6.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 90 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 50 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” -  wynosi 1000 zł.

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka –  niezależnie od wysokości dochodów na dzieci urodzone do 31 grudnia 2012r. Na dzieci urodzone od 1 stycznia 2013r. zapomoga ta przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Brak  odpowiedniego zaświadczenia  będzie jednoznaczny z tym, że rodzic nie otrzyma świadczeń.

Do ww. wniosku wymagane są dokumenty:
- kserokopia dowodów osobistych rodziców dziecka,
- kserokopia aktu urodzenia dziecka,
- nr PESEL dziecka,
- zaświadczenie lekarskie,
- dokumenty potwierdzające dochody rodziny (jak przy świadczeniach rodzinnych), oraz oryginały dokumentów do wglądu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  153 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom  innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani też osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.”,
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje do czerwca 2013 r. w kwocie 520 zł miesięcznie (do świadczenia przysługuje ponadto do czerwca 2013 dodatek w kwocie 100 zł miesięcznie ) od lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informację na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie ( 75 77 52 667) lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

UWAGA ! - prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres zasiłkowy   od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia . 
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego – art. 24 ust. 3 ww. ustawy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel/fax: 75 77 52 667

Godziny pracy:
poniedziałek w godz: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek w godz: 7.30-15.30